Dự án

Các giải pháp nhạy cảm với nước sử dụng tất cả các nguồn nước, giải phóng sức mạnh của một cộng đồng có hiểu biết và gắn bó, đồng thời tích hợp cơ sở hạ tầng xanh và xám.

Chúng tôi cộng tác trong nước và quốc tế
Water Sensitive Cities Australia represents the next phase of making WSC practice the norm. 
Working with world-renowned subject matter experts, and industry thought leaders, we work across Australia and internationally, providing a network for cities to learn from each other.