ទំនាក់ទំនង

Water Sensitive Cities អូស្ត្រាលីកំពុងបន្តបេសកកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទីក្រុងងាយនឹងទឹក (CRCWSC)។

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ

Water Sensitive Cities Australia ការិយាល័យកណ្តាល
ប្រអប់សំបុត្រ 8000
សាកលវិទ្យាល័យ Monash
Clayton VIC 3800 ប្រទេសអូស្ត្រាលី

រាល់ចម្ងល់ សូមទំនាក់ទំនង

អ្នកគ្រប់គ្រង​ការិយាល័យ
អ៊ីមែល៖ info@wscaustralia.org.au
អាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍៖ PO BOX 8000 សាកលវិទ្យាល័យ Monash
Clayton VIC 3800 ប្រទេសអូស្ត្រាលី


ផ្ញើសារមកយើង


Nature-based solutions (Nbs) for climate resilient communities, environments and economies in the Greater Mekong region.

Cities in the Mekong region are growing rapidly. By 2030, more than 40% of the region’s population is expected to live in urban areas.

How Mekong region cities manage their growth will determine the future health, wealth and wellbeing of communities and environments in the region. At the same time, climate change is increasing the pressures they face.

VIEW PROJECT
Towards more robust and resilient integrated water management investments
Our rapidly growing cities create economic opportunities but also strain our environments, infrastructure and investment reserves. Increasingly, communities also expect healthy, liveable urban environments.
VIEW PROJECT

Growing NatureLinks:
Kings Park to Bold Park

NatureLinks are nature-friendly pathways joining 2 (or more) natural areas. They provide the least risk to species moving across the urban landscape.
VIEW PROJECT