គម្រោង

ដំណោះស្រាយដែលងាយជ្រាបទឹកប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកទាំងអស់ បញ្ចេញថាមពលនៃសហគមន៍ដែលមានព័ត៌មាន និងចូលរួម និងរួមបញ្ចូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពណ៌បៃតង និងពណ៌ប្រផេះ។

យើងសហការគ្នាក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
Water Sensitive Cities Australia represents the next phase of making WSC practice the norm. 
Working with world-renowned subject matter experts, and industry thought leaders, we work across Australia and internationally, providing a network for cities to learn from each other.